◊      "Imádkozzatok, imádkozzatok sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba azért, mert senki se hoz áldozatot és senki se imádkozik értük.  Áldozzátok föl magatokat a bűnösökért, és mondjátok gyakran, különösen, amikor áldozatot hoztok: Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és engesztelésül Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnökért!"       

 
Főoldal

Jelenések

Fatimai titok

Apostolátus

Hírek

Ájtatosságok

Rózsafüzér

Skapuláré

Gondolatok

Imádságok

Fatima témák

Kiadványok
 
Képgaléria

Honlapok

-    ÷    -

Szent Mihály arkangyal, védel-       mezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi szellemet, akik    a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

Üdvözöljük a Romániai Fatima-Apostolátus 2000. október 13-án indított honlapján!

JELENÉSI KÁPOLNA /élőadás/

Hallgassa meg! -> 
 
 
fatimai jelenések centenáriuma

 

2010. május 13-án Fatimában mondott beszédében XVI. Benedek pápa utalt a jelenések századik évfordulójára, és az ünnepség miértjéről szólva kiemelte a fatimai Üzenet központi mondanivalójának jelentőségét is: „Még hét esztendő és Mária első látogatásának századik évfordulóját ünneplitek majd, aki Tanítóként bevezette a kis látnokokat a szentháromságos szeretet legbensőségesebb ismeretébe, és megízleltette velük Istent, az emberi lét legszebb tapasztalataként.” A fatimai szentély mintegy erre válaszul elindította a centenáriumra való felkészülést: 2010 decemberében hétéves ünnepségsorozat kezdődött, amelynek témáját a második fatimai jelenés adja: Szeplőtelen Szívem elvezet benneteket Istenhez. Ez azt jelenti, hogy a valódi Mária-tisztelet szükségszerűen arra mutat rá, hogy minden hívő életében Isten áll a középpontban. Így tehát a fatimai Üzenet átelmélkedése azt jelenti, hogy sorra vesszük a keresztény hit fontos szempontjait, és újra felfedezzük Isten szeretetének lenyűgöző szépségét.

I. A JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉGSOROZAT CÉLJA

A fatimai jelenések meghatározóak voltak a Katolikus Egyház életében, nemcsak azáltal, hogy számtalan embert megérintettek szerte a világon, hanem azáltal is, hogy szorosan kapcsolódnak az evangéliumi üzenethez, sok katolikus hitének elmélyüléséhez járultak hozzá, illetve azáltal, hogy a felhívásoknak prófétai ereje van. Az Egy-ház megerősítette, hogy a felhívások a keresztény élet megvalósítását előmozdító hihető és hiteles ajánlások.

Valóban, a fatimai Üzenet minden idők híveinek szól: nem rekedt meg egy régmúlt korszakban, hanem egy-fajta dinamizmust ad jelenünknek, és a hit új horizontjait nyitja meg az emberiség történelmének jövőjében.  Mivel a fatimai események a mai kor emberéhez intéznek felhívást, az első centenáriumra való emlékezés is ennek a felhívásnak egyik eszköze kíván lenni. Nem arról van szó tehát, hogy kiemelünk egy rövid történelmi időszakot, amelynek visszhangjai a múlt egy pillanatát idézik fel.

XVI. Benedek pápa 2010 májusi zarándoklata Cova da Iriába - illetve elődeinek fatimai látogatása - valamilyen módon arra mutat rá, hogy a fatimai Üzenetben olyan elemek vannak jelen, amelyek által az Üzenet egyszerre az evangelizáció eszközévé, a megtérés útjává válhat, és segíthet a Jézus Krisztussal való találkozásban. Ezért ez a megemlékezés-sorozat igyekszik mélyebben megérteni és a mai ember számára aktuálissá tenni ezt az üzenetet; igyekszik eszközzé válni a hit megújításában és megerősítésében, valamint segítséget nyújtani Isten népének lelki növekedésében.

A centenáriumi ünnepség tehát mindenekelőtt és legfőképpen pasztorális projekt, amely leginkább a lelki dimenziót és a hittel kapcsolatos megfontolásokat emeli ki. Az ünnepség céljai ennélfogva vallásos jellegűek, mind a különböző szempontokat (teológiai, ünnepi, lelki, kateketikai stb.), mind pedig a dimenziókat tekintve (személyes, közösségi, társadalmi stb.).

A kulturális és társadalmi szempontok szintén helyet kapnak a megemlékezésekben, de mindig a misszió szemszögéből nézve: a jelenésekre való emlékezés egyrészt olyan kivételes eszköz, amely segít eljutni azokhoz, akik távol vannak az Egyháztól, másrészt a hit kifejeződése, valamint az emberi valóság keresztény megvalósulása.

A fatimai jelenések századik évfordulójára emlékező ünnepségek céljai a fent felvázolt szempontok alapján így fogalmazhatók meg:

1.  A fatimai jelenések fontosságának hangsúlyozása az Egyház és a világ számára.

2.  A fatimai Üzenet terjesztése országos és nemzetközi szinten. 3. A fatimai Üzenet tematikus szempontjainak és azok jelentőségének elmélyítése a keresztény életben.

4.  A fatimai Üzenet teológiájának elmélyítése.

5.  Pasztorális javaslatok kidolgozása a fatimai Üzenet fényében.

6.  Fatima lelkiségének terjesztése.

7.  Fatimához kötődő személyek, csoportok aktív részvételének el mozdítása a rendezvényeken, megemlékezésekben.

8.  Ünnepségek szervezése különböző közegekben.

9.  A fatimai pásztorgyermekek alakjának mint a katekézis lehetséges alanyainak bemutatása.

10. A máriás dimenzió erősítése a hit keresztény kifejeződésében.

II. A JELENÉSEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁNAK TEMATIKÁJA

A fatimai jelenések centenáriumára való felkészülés hét évére egy tematikus programot dolgoztak ki, Lúcia nővér Emlékezéseit alapul véve.

Minden évben az Angyal, illetve a Szűzanya egy-egy jelenése kerül a középpontba, így haladunk végig a fatimai eseményeken. A tanúságtételeket és különböző teológiai elmélkedéseket alapul véve a tematika kidolgozói arra törekedtek, hogy a fatimai Üzenet alapvető gondolatait emeljék ki. Minden évhez néhány javaslatot, ajánlást rendeltek: egy különleges kifejezést a jelenések történetéből, amely alapján az egész év általános témája megfogalmazható; egy teológiai, egy katekétikai elemet, és a hívő magatartás egy-egy jellemzőjét. Minden év témájához hat tematikus alegység tartozik.

Ez a tematika a fatimai Üzenet legfontosabb elemeit fűzi fel egy vezérfonalra, kiemeli az azokat összekötő vonásokat, megkülönbözteti a fő szempontokat a másodlagosaktól, illetve felkínál egy megközelítési módot és értelmezési lehetőségeket. A terv kidolgozói arra törekedtek, hogy a tervbe egyaránt integrálják a fatimai Üzenet teológiai tartalmát és lelkiségének konkrét kifejeződéseit, amelyeket azután a különböző pasztorális elgondolásokba be lehet ágyazni: a Szentháromság imádása, az Eucharisztia központi szerepe, a megtérésre való felhívás, a bűnbánat mint a megtérés útja, a katolikus hit máriás dimenziója, a bűnösök megtéréséért, a pápáért és a világbékéért való imádság, Jézus és Mária szívének engesztelése, és a testvéri szolidaritás.

Mindezek az elemek teológiai keretben kínálnak perspektívát a fatimai lelkiség gyakorlati áhítatának jellemzőihez, melyek: a rózsafüzér imádkozása, a szentségimádás, az elsőszombati ájtatosságok, Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. Ezekből áll össze tehát egy iránymutatás, amely a liturgikus ünnepléseket, a katekézist, a lelkiséget és az áhítatgyakorlatokat, valamint a tanulást és elmélkedést segíti.

 

A HÉT előkészületi ESZTENDŐ TEMATIKÁJA

Szeplőtelen Szívem elvezet benneteket Istenhez

Ciklu-

sok

A fatimai

esemény

Kiemelt mondat

Az év témája

Teológiai elem

Kateketi-

kai elem

A hit kon-

krét meg-

nyilvánu-

lása

2011

Az Angyal

jelenései

Istenem, hiszek Tebenned…

Szenthárom-

ság …

mélységesen imádlak

A három-személyű egy Isten

Isten szent-háromságos arca

Szentség-

imádás

2012

A májusi jelenés

Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek?

Fel akarjátok ajánlani

magatokat Istennek?

A megváltó Isten

Együttmű-

ködés a megváltásban

Önátadás

2013

A júniusi jelenés

Szeplőtelen Szívem lesz a menedéked és az út, amely elvezet Istenig

Ne féljetek!

Az ígéret Istene

A keresztény remény

Bizalom

2014

A júliusi jelenés

Ó Jézusom, Irántad való szeretetből…

Isten világ iránti szeretetében részesülünk

A könyörü-

letes Isten

A megtisztító és megváltó szeretet

Szeretet

2015

Az augusztusi jelenés

Imádkozzatok sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért!

Megszenteltek Krisztusban

A szent Isten

Az Egyház

a szentek

közössége

Imádság

2016

A szep-

temberi

jelenés

Isten elégedett áldozataitokkal.

Azért jöttem, hogy életetek legyen

Isten,

az élet teljessége

Részesülünk Isten gazdag életében

Ünneplés

2017

Az októberi

jelenés

A Rózsafüzér Királynője vagyok

Az Úr csodákat tesz

A szövetség Istene

Mária az üdvtörténetben

Mária-tisztelet

Forrás: www.pastorinhos.com

 
 

Pápai szentmise Fatimában

A pápa ötszázezer zarándok jelenlétében idézte fel az 1917-es jelenéseket és kijelentette: Fatima prófétai küldetése még nem ért véget. A szentély által közölt információk szerint ötszázezer zarándok vett részt a szertartáson, amelyen négy bíboros, 77 püspök és 1442 pap koncelebrált a pápával.

A Szentatya május 13-án 9.50-kor lépett a fatimai szentély területére, üdvözölve a zarándokokat, akik zászlókat és kendőket lengetve köszöntötték őt. A pápa a Jelenési kápolnánál öltözött át, s hamarosan megkezdődött az ünnepi szentmise, amelynek elején António Marto leiria-fatimai püspök köszöntötte őt.

A pápa szentbeszédét azzal kezdte: ő is zarándokként érkezett Fatimába, ahol Mária a modern időkben élőkhöz szólt. „Imádkozni jöttem Fatimába Máriával és a sok zarándokkal együtt az emberiség nagy családjáért, amelyet annyi betegség és szenvedés ér. Ugyanazokkal az érzelmekkel jöttem Fatimába, mint Boldog Ferenc és Jácinta és Isten szolgája Lúcia, hogy a Szűzanyára bízzam mélyről jövő vallomásomat: 'szeretem' Jézust, az egyház és a papok is 'szeretik' őt és őrá szegezik tekintetüket ahogy közeledik a papságnak szentelt év. Azért is jöttem, hogy Mária anyai oltalmába ajánljam a papokat, a megszentelt életet élő férfiakat és nőket, misszionáriusokat és mindenkit, aki jócselekedei által Isten Házát befogadó házzá teszi."

A Szentatya köszönetet mondott António Marto püspök szavaiért a szentmise kezdetén és a fatimai szentély részéről tapasztalt vendégszeretetért. Üdvözölte a köztársasági elnököt és más közéleti személyiségeket, és „lélekben magához ölelte" a portugáliai egyházmegyéket, amelyeket püspökeik képviselnek.

„Az Úr, a mi reményünk velünk van. Irgalmas szeretetében jövőt kínál népének: jövőt, amelyben vele egységben lehetünk" – folytatta a pápa. Mária a Magnificatban így énekelt: Szívem ujjong Istenemben, üdvözítő megváltómban! A Szűzanya hitte, hogy Isten irgalma „nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik istenfélők". Fatima erre bizonyíték. „Még hét esztendő és Mária első látogatásának századik évfordulóját ünneplitek majd, aki Tanítóként bevezette a kis látnokokat a szentháromságos szeretet legbensőségesebb ismeretébe és megízleltette velük Istent, az emberi lét legszebb tapasztalataként" – fogalmazott a pápa szentbeszédében. „A kegyelem által szerettek bele Istenbe Jézusban, s Jácinta így kiáltott fel: 'Annyira szeretem mondani Jézusnak, hogy szeretem őt. Amikor sokszor mondom neki, olyan mintha láng égne bennem, de nem éget meg'. Ferenc így beszélt: 'Azt szerettem a legjobban, amiko az Urat láttuk abban a fényben, amellyel a Szűzanya töltött el minket. Annyira szeretem Istent!'" – idézett a pápa Lúcia nővér Emlékezéseiből.

A pásztorgyermekeket eltöltő fény ugyanaz a fény, amely megmutatkozott az idők teljességében: az emberré vált Isten Fiában. Neki hatalmában áll, hogy lángra lobbantsa a leghidegebb és legszomorúbb szíveket is, ahogy az emmauszi tanítványok történetében olvassuk – folytatta a pápa. Reményünknek tehát valódi alapja van: egyszerre történelmi és a történelmen túlmutató eseményre épül, a Názáreti Jézus eljövetelére. Az Istenbe vetett hit megnyitja előttünk a biztos remény horizontját, amelyben nem csalódhatunk: erre a szilárd alapra félelem nélkül építhetjük életünket.

Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Fatima prófétai küldetése véget ért – figyelmeztetett a Szentatya. Itt új életre kel Isten terve, amely azt kérdi az emberiségtől a kezdetektől fogva: 'Hol van testvéred, Ábel? […] Testvéred vére felkiált hozzám a földről!' Az emberiségnek sikerült kirobbantania a halál és a félelem körforgását, de nem sikerült annak véget vetnie… A Szentírásban gyakran olvassuk, hogy Isten igaz embereket keresett, hogy megmentse az ember városát, és ugyanezt tette itt, Fatimában is, amikor a Szűzanya megkérdezte: 'Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek, elviselni az összes szenvedést, amit számotokra küld a bűnökért való engesztelésért, amelyekkel megbántották őt és a bűnösök megtéréséért?'

Egy olyan időben, amikor az emberiség kész volt feláldozni mindent, ami szent a nemzetek, fajok, ideológiák önző oltárán, a Szűzanya leszállt a mennyből, hogy Isten égő szeretetét ültesse mindazok szívébe, akik bíznak benne. Akkor még csak három gyermek volt, életük példája azonban egyre terjedt. „Kívánom, hogy a hét esztendő, amely elválaszt bennünket a jelenések századik évfordulójától, felgyorsítsa a Mária Szeplőtelen Szívének győzelméről szóló jövendölés beteljesedését, a Szentháromság dicsőségére" – zárta beszédét a pápa. Ezután francia, angol, német, olasz, lengyel és portugál nyelven köszöntötte a zarándokokat és megáldotta a betegeket.

A szentmise után a szentély területén körbehordozták a Szűzanya szobrát, a Szentatya pedig a bazilikában rövid imádságot mondott az 1917-es jelenések szemtanúi, Ferenc, Jácinta és Lúcia sírjánál.

Magyar Kurír

 
 
„Zarándokként jövök a Fatimai Szűzanyához, hogy megerősítsem testvéreimet a hitben”- XVI. Benedek megkezdte négynapos portugáliai apostoli látogatását
 

A pápai repülőgép május 11-én, kedden reggel negyed 10-kor szállt fel Róma fiumicinói repülőteréről és helyi idő szerint 10 óra 57 perckor érkezett meg a portugál fővárosba. A Szentatyát Anibal Cavaco Silva államelnök és felesége, valamint José da Cruz Policarpo bíboros, lisszaboni pátriárka fogadta. XVI. Benedeket a lisszaboni zeneakadémia 32 tagú gyermekkórusa köszöntötte a pápalátogatás hivatalos himnuszával, amelyet az alkalomra P. Antonio Cartageno komponált, és amely így kezdődik: „Isten hozta a Szentatyát Portugáliában!” A pápa 15. külföldi apostoli látogatásának csúcspontja az az ünnepélyes szentmise lesz, amelyet május 13-án, csütörtökön mutat be Fatimában a két kis látnok, Ferenc és Jácinta boldoggá avatásának 10. évfordulóján.

Portugál földön mondott első beszédében XVI. Benedek utalt rá, hogy csak most tudott eleget tenni az államelnök és az ország püspökeinek kedves meghívásának, hogy felkeresse ezt a szeretett és nagy hagyományokkal rendelkező nemzetet, amely idén ünnepli a köztársaság kikiáltásának 100. évfordulóját. Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy most először érintheti e földet, amióta az Isteni Gondviselés meghívta Péter utódának. A Szentatya köszöntése az egész nemzethez szól, hitre vagy vallásra való tekintet nélkül. A pápa a Fatimai Szűz zarándokaként jött el közéjük, azzal az Istentől kapott megbízatással, hogy megerősítse a hitben testvéreit, akik zarándokútjukon haladnak az ég felé.

Nemzetté válása hajnalától kezdve a portugál nép Péter utódához fordult, hogy ismerje el nemzeti létét. II. Piusz pápa 1460. január 25-én közzétett Dum tuam k. bullájában Portugáliát, királya nevében „hűséges” névvel illette az Evangélium ügyéért kifejtett magasrendű és hosszú időn át tartó szolgálatáért.

A fatimai jelenésre utalva a pápa hangsúlyozta: a 93 évvel ezelőtt történt esemény, vagyis, hogy az ég éppen Portugália felett nyílt meg azt jelképezi, hogy Isten, amikor az ember bezárja előtte az ajtót, megnyitja a remény ablakát, hogy az emberi családban újjászője a testvéri szolidaritás szálait, amelyek az egyetlen Atya kölcsönös elismerésén alapulnak. Isten szeretetteljes tervéről van szó, amely nem függ a Pápától, vagy bármely egyházi tekintélytől. „Nem az egyház kényszerítette Fatimát a hívekre, hanem Fatima kényszerítette magát az egyházra” – idézte a pápa boldog emlékű (1977-ben elhunyt) Manuel Cerejeira bíboros szavait.

A Szűzanya azért jött le az égből, hogy emlékeztesse a szeretet nélküli és reményt vesztett emberiséget az Evangélium igazságaira, a remény forrására.

Ennek a reménynek az első és gyökeres dimenziója nem horizontális, hanem függőleges és transzcendens kapcsolat. Az Isten által teremtett ember teremtője felé irányulva keresi az igazságot saját megismerési struktúrájában. Akarata szerint a jó felé irányul, esztétikai dimenziójában pedig a szépség vonzza. Az ember tudata annyiban keresztény, amilyen mértékben megnyílik az élet és a bölcsesség teljességének, amely Jézus Krisztusban található. A pápa beszédében megállapította, hogy a remény jelében kezdi meg látogatását, a bölcsesség és a küldetés ajánlata kíván lenni.

Az életről és a világról alkotott bölcs felfogásból származik az igazságos társadalmi rend. Az egyház a történelemben nyitott mindenki felé, hogy együttműködjön azokkal, akik nem szorítják háttérbe vagy a magánszférába az élet emberi értelmének alapvető megfontolását. Nem a laikus és vallási rendszer közötti etikai szembesítésről van szó, hanem az élet értelméről, amelyre az emberek szabadságukat bízzák. A különbség a két nézet között az az érték, amit az élet értelmének adunk és annak közéleti megvalósítása. 100 évvel ezelőtt Portugáliában a republikánus fordulat, különbséget téve az egyház és az állam között, új lehetőségeket nyitott az egyháznak. Ezeknek egy-egy konkordátum adott formát 1940-ben, illetve 2004-ben gyorsan változó kulturális és egyházi téren. Az átalakulások által okozott szenvedésekkel általában bátorsággal néztek szembe. Az értékrendszerek és etikai keretek pluralitása arra késztet, hogy legbensőbb énünkben kutassunk és eljussunk a kereszténység központi magvához. Ennek célja, hogy egészen az életszentségig megerősítsük tanúságtételünket, megtaláljuk a küldetés ösvényeit egészen a radikális vértanúságig.

A pápa végül ismét megköszönte a portugál nemzet szívélyes fogadtatását, majd Isten áldásáért fohászkodva mindnyájukat a Fatimai Szűz oltalmába ajánlotta.   -  VR

 

          ESTI KÖRMENET A KEGYSZOBORRAL:

 

NAPPALI KÖRMENET:

 

FATIMAI ÉNEKEK:

 

 

Lúcia nővér temetése a fatimai Bazilikában:

 

 

HÍREK

2010 májusában Fatimába látogat XVI. Benedek pápa

A lisszaboni nunciatúra szóvivőjének szeptember 24-ei közlése szerint május 13-án a pápa Fatimába zarándokol.

Portugáliában többnapos pápai látogatásra készülnek. XVI. Benedek ellátogat a fővárosba, Lisszabonba, ahol a tervek szerint találkozik Anibal Cavaco Silva köztársasági elnökkel – nyilatkozta Antonio Chrystello Tavares, a vatikáni portugál nagykövetség vezetője a KNA katolikus hírügynökségnek.      Bővebben >>>

-   -   -

 
A FATIMA-VILÁGAPOSTOLÁTUS SZENTSZÉK ÁLTALI ELISMERÉSE

A Világiak Pápai Tanácsának (Pontificium Consilium Pro Laicis) elnöke, Stanislaw Rylko érsek átadta Americo Pablo Lopez-Ortiz professzornak, a Fatima-Világapostolátus nemzetközi elnökének azt az alapító dekrétumot, amely a Fatima-Világapostolátust, mint a világegyház híveinek nyilvános egyesületét ismeri el.

Az átadás nyilvános ceremóniájára 2006. február 3-án a Világiak Pápai Tanácsának dísztermében került sor. Az alapítás dekrétumát 2005. október 7-i keltezéssel látták el, mely a Rózsafüzér Királynőjének emléknapja is egyben. Az említett ceremónia egy imával kezdődött, melyet az alapító dekrétum felolvasása és aláírása, végül pedig a Fatima-Világapostolátus elnökének és a Világiak Pápai Tanácsa elnökének rövid beszéde követett.  

Bővebben >>>

Erdélyi Top 10 - web statisztika, látogatottság mérés

 
 

 

<  © Romániai Fatima-Világapostolátus  //   email   >